STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI KULTURY I SZTUKI „TAKI JESTEM”

 • 1
 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Kultury i Sztuki „Taki jestem”. Może używać także skróconej nazwy „Taki jestem” .
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Czapury.
 3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 • 2
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 • 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

 • 5

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz statutu fundacji.

 • 6

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • 7

Celem Fundacji jest upowszechnianie, wspieranie, promowanie działalności w zakresie kultury i sztuki, w tym:

 • działanie na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • upowszechnianie kultury filmowej, teatralnej, muzycznej i plastycznej przez szeroko rozumianą edukację dzieci i młodzieży
 • rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej przez wspieranie inicjatyw kulturalnych i artystycznych
 • edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury, propagowanie rozwoju intelektualnego społeczeństwa
 • wyrównywanie szans w dostępie do kultury, aktywizacja i działanie na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych fizycznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób samotnych, odrzuconych, żyjących na pograniczu lub pochodzących ze środowisk patologicznych
 • wyrównywanie szans w dostępie do kultury, aktywizacja i działanie na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej i artystycznej osób w wieku emerytalnym
 • wspieranie działań upowszechniających twórczość audiowizualną dla dzieci i młodzieży
 • wspieranie produkcji, dystrybucji i upowszechniania utworów audiowizualnych
 • pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców
 • działalność kulturalno-oświatowa, wydawnicza oraz wystawiennicza
 • organizowanie wydarzeń i imprez artystycznych
 • wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej i integracji europejskiej w dziedzinie kultury i sztuki
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pomoc wszelkim osobom będącym w potrzebie: niepełnosprawnym, samotnym, odrzuconym we wszystkich możliwych formach, poprzez organizowanie im czasu wolnego, turystyki, rekreacji wypoczynku, a także poprzez organizowanie działań twórczych.
 • 8
 1. Fundacja realizuje swoje cele, o których mowa w postanowieniach § 7 w szczególności poprzez:
 2. inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań kulturalnych i edukacyjnych, w tym wydarzeń i imprez artystycznych
 3. organizowanie, finansowanie, wspieranie krajowych i międzynarodowych imprez kulturalnych, edukacyjnych lub artystycznych, w tym w szczególności warsztatów artystycznych, projektów edukacyjnych, wernisaży, wystaw, konkursów i festiwali w różnych dziedzinach sztuki
 4. upowszechnianie polskiej kultury, w szczególności filmowej, teatralnej i muzycznej jako elementu dziedzictwa kulturowego
 5. finansowe i niefinansowe wspieranie wszelkich kierunków i przejawów działalności kulturalnej w szczególności twórców, organizacji i wydarzeń kulturalnych
 6. wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną społeczeństwa, ze szczególnym wskazaniem na dzieci i młodzież
 7. angażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury, sztuki i edukacji, współpraca z domami dziecka, domami wychowawczymi, szpitalami, domami spokojnej starości oraz Uniwersytetami Trzeciego Wieku
 8. działanie na rzecz rozwoju kulturalnych inicjatyw lokalnych
 9. organizowanie happeningów, aukcji, zbiórek pieniędzy publicznych i niepublicznych zgodnie z obowiązującym prawem, sprzedaży książek i innych akcji promujących hasła zawarte w statucie
 10. podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe osób działających w sferze twórczości i kultury
 11. fundowanie stypendiów
 12. organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form oświatowych i edukacyjnych w zakresie celów fundacji
 13. prowadzenie akcji szkoleniowych, informacyjnych i konkursów
 14. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat kultury
 15. pozyskiwanie środków finansowych na statutową działalność Fundacji, jak również na realizowane zgodnie z nim projekty.
 16. Fundacja może wspierać działania innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami.
 • 9
 1. Majątek Fundacji stanowią:
 2. fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych)
 3. składniki majątkowe nabywane przez fundację (ruchome i nieruchome)
 4. krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy
 5. dotacje, datki i subwencje
 6. dochody uzyskane z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację
 7. odsetki od wkładów na rachunkach bankowych, kredytów, pożyczek
 8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd zawsze jest obowiązany złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 • 10
 1. Organem wykonawczym Fundacji kierującym jej działalnością jest Zarząd Fundacji, zwanym dalej Zarządem.
 2. Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim:
 3. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji
 4. organizowanie i prowadzenie działalności Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w ramach założeń statutowych
 6. ustalanie okresowych i zagadnieniowych programów działalności Fundacji
 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją, stowarzyszeniem, spółdzielnią socjalną
 8. przyjmowanie i zwalnianie pracowników zatrudnionych przez Fundację, a także decydowanie w innych sprawach osobowych tych pracowników wynikających z przepisów
 9. Powoływanie organu pomocniczego w postaci Rady Programowej Fundacji.
 10. Zarząd powołuje Fundator.
 11. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka lub Członków w przypadku szerszego składu.
 12. Członkostwo w Zarządzie jest bezterminowe. Ustaje na skutek:          

–  odwołania członka Zarządu

– złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu

– utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

– śmierci członka Zarządu.

13. Członka Zarządu może odwołać Fundator w razie:

– nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu                                                                                                           

– rażącej niegospodarności                                                                                                                                                            

– istotnego naruszenia postanowień Statutu.

14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
9. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
10. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 • 11

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu bądź Wiceprezes i Członek Zarządu działający łącznie.

 • 12
 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w statucie. Zmian w statucie dokonuje Fundator, a po jego śmierci spadkobiercy. W przypadku ich większej ilości winni oni wyznaczyć jednego do działania w imieniu spadkobierców Fundatora. Uchwała zapada większością głosów.
 2. Fundacja może być zlikwidowana na skutek decyzji podjętej przez Fundatora, a w przypadku jego śmierci decyzję tę mogą podjąć spadkobiercy. W przypadku ich większej ilości winni oni wyznaczyć jednego do działania w imieniu spadkobierców Fundatora. Uchwała zapada większością głosów.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

STATUT FUNDACJI AKTUALNY POBIERZ PLIK .PDG

Komentarze są wyłączone.